• ખેડૂત ભાઈઓ લકી ડ્રો માં જોડાવવા માટે 2000 રૂ અથવા

એનાથી વધારે ખરીદી ફરજીયાત છે અને ત્યારે જ તમે આકર્ષક
ઇનામ મેળવવા માટે લાયક બનશો

  • ઑફરનો સમયગાળો - 16 નવેમ્બર થી 22 નવેમ્બર

(કુલ સમયગાળો 7 દિવસ)
 

  • ઓફર પાંચ રાજ્યો માટે માન્ય છે - ગુજરાત ,રાજસ્થાન ,

મધ્ય પ્રદેશ ,ઉત્તરપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર

એગ્રોસ્ટાર ઓફર બદલવા અથવા પાછી ખેંચવાનો
અધિકાર પણ અનામત રાખે છે!

  • તમામ વિજેતાઓની જાહેરાત ડિસેમ્બર ના પહેલા

અઠવાડિયામાં કરવામાં આવશે !