• ભૌતિકભાઈ નરશીભાઈ ઢોલુ - કચ્છ - ભેંસ
   

 • અમોલ અશોક કાલે - અમરાવતી - ઘરઘંટી

 • સુરેશકુમાર દિલીપભાઈ પટેલ - આણંદ - ઘરઘંટી

 • દત્તારામ ભરથસિંઘ મીના - ભરતપુર - ઘરઘંટી

 • હરિશંકર સેવલાલ જી કાર્પેન્ટર - મંદસૌર - ઘરઘંટી

 • અનુપ કુમાર બાબુરામ જી - કન્નૌજ - ઘરઘંટી
   

 • જ્ઞાનેશ્વર રામકૃષ્ણ આહેર - નાસિક - કારવાન સ્પીકર

 • પ્રીતમ નરેન્દ્ર ઇટંકાર - ચંદ્રપુર - કારવાન સ્પીકર

 • બળવંતભાઈ રામભાઈ ઠાકોર - બનાસકાંઠા - કારવાન સ્પીકર

 • મહાવીરસિંહ જીતેન્દ્રસિંગ રાઠોડ - ભરૂચ - કારવાન સ્પીકર

 • દિનેશ જી તુલશારામ જી બિશ્નોઈ - જોધપુર - કારવાન સ્પીકર

 • બાળારામજી કારમિરામજી ચૌધરી - જાલોર - કારવાન સ્પીકર

 • રાકેશ નાગુલા જી શર્મા - રતલામ - કારવાન સ્પીકર

 • સુરાજસિંઘ રમેશસિંઘ ઠાકુર - જબલપુર - કારવાન સ્પીકર

 • મુકેશ હરિ પ્રકાશ જી - બુંલંદશહર - કારવાન સ્પીકર

 • રામપિરીત ભગવાન દાસ મૌર્ય - સુલતાનપુર - કારવાન સ્પીકર