Cotton-winner_MH_Web-Pag_1.jpg

नामदेव पाटील    -    जळगाव    -    रेनकोट

पंडित पाटील    -    जळगाव    -    रेनकोट

उमाजी चौधरी    -    नागपूर    -    सोन्याचा शिक्का

प्रकाश पाटील    -    जळगाव    -    टी.व्ही

युवराज पाटील    -    सातारा    -    रेनकोट

रामदास खोमणे    -    औरंगाबाद    -    रेनकोट

सुरेश मेश्राम    -    वर्धा    -    रेनकोट

विनायक सालेकर    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

अरविंद राठोड    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

श्रीकांत कोरपे    -    अमरावती    -    रेनकोट

सुखदेव वासमिक    -    अमरावती    -    रेनकोट

तुळशीराम गुल्हाने    -    वर्धा    -    रेनकोट

मुरलीधर टिपले    -    वर्धा    -    पंप

योगेश जपुलकर    -    अमरावती    -    रेनकोट

नंदेश्वर धुर्वे    -    भंडारा    -    मोबाईल

भागवत गणवीर    -    नागपूर    -    मोबाईल

कृष्णा मुराडे    -    नागपूर    -    रेनकोट

अशोक वंजारी    -    नागपूर    -    रेनकोट

ज्ञानेश्वर पारसकर    -    वाशिम    -    मिक्सर

गजानन काळोडे    -    वर्धा    -    रेनकोट

बापुराव नलगे    -    अहमदनगर    -    रेनकोट

सागर देसले    -    धुळे    -    सोन्याचा शिक्का

काशिनाथ हेलवाडे    -    यवतमाळ    -    सोन्याचा शिक्का

जाकिर शेख    -    अमरावती    -    मोबाईल

गजानन डावे    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

सोमलिंग जोंडगे    -    सांगली    -    पंप

निर्मला कांबळे    -    नागपूर    -    रेनकोट

मारुती आसुतकर    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

भूषण पाटील    -    जळगाव    -    रेनकोट

मंगेश चापळे    -    नागपूर    -    रेनकोट

गोपाळ खोटारे    -    अकोला    -    मिक्सर

बाबाराव खोसे    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

अमित पिसे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

विनायक चेचरे    -    अमरावती    -    बाईक

मधुकर वडाई    -    नागपूर    -    रेनकोट

संतोष चव्हाण    -    यवतमाळ    -    टी.व्ही

राजू कुरेकर    -    चंद्रपूर    -    पंप

रामप्रसाद शेंडे    -    यवतमाळ    -    मोबाईल

शिवदास जाधव    -    यवतमाळ    -    पंप

आबाजी दुमणे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

महादेव शत्रकर    -    नागपूर    -    रेनकोट

सुधीर कंदाळकर    -    अमरावती    -    रेनकोट

अर्जुन मुसंदे    -    नांदेड    -    पंप

भरतराव घाडगे    -    परभणी    -    मिक्सर

अरुण पगृत    -    अकोला    -    रेनकोट

राजेंद्र वाडे    -    वर्धा    -    मोबाईल

बाप्पासाहेब पवार    -    अहमदनगर    -    रेनकोट

गंगाधर नागपुरे    -    अमरावती    -    रेनकोट

संजय वैद्य    -    नागपूर    -    रेनकोट

शंकर कुर्जेकर    -    नागपूर    -    रेनकोट

अरुण जाधव    -    जालना    -    रेनकोट

नाथूजी जांभुळे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

प्रवीण एटणकर    -    नागपूर    -    रेनकोट

सचिन भरडे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

विशाल केरवतकर    -    अमरावती    -    पंप

इंद्रजित नितनवार    -    अमरावती    -    सोन्याचा शिक्का

दिनकर टिमक    -    अहमदनगर    -    टी.व्ही

कलंदर शेख    -    परभणी    -    रेनकोट

लक्ष्मण कोल्हे    -    बीड    -    पंप

दिलीप येडे    -    वर्धा    -    रेनकोट

गजानन शेळके    -    अकोला    -    रेनकोट

पद्माकर ढगे    -    वर्धा    -    मोबाईल

दिलीप वैरागडे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

विनोद मालेकर    -    बुलढाणा    -    रेनकोट

देवेंद्र धोटे    -    वर्धा    -    रेनकोट

शरद चराडे    -    चंद्रपूर    -    मिक्सर

प्रवीण बच्छाव    -    जळगाव    -    मिक्सर

संतोष सांगळे    -    अकोला    -    रेनकोट

ज्ञानोबा जोंधळे    -    नांदेड    -    रेनकोट

गजानन बरडे    -    नागपूर    -    पंप

वंदना राठोड    -    वर्धा    -    रेनकोट

मधुकर दरेकर    -    जालना    -    रेनकोट

भारत चावरे    -    अमरावती    -    रेनकोट

शेषराव बँड    -    अकोला    -    रेनकोट

भगवान चौधरी    -    जळगाव    -    रेनकोट

प्रभाकर उतणे    -    चंद्रपूर    -    मोबाईल

अजय अकुलवार    -    नागपूर    -    रेनकोट

गजानन येरुकर    -    जळगाव    -    रेनकोट

बाबासाहेब राठोड    -    बीड    -    रेनकोट

विशाल गावडे    -    पुणे    -    रेनकोट

संदिप लवळे    -    अमरावती    -    रेनकोट

निकिता गावडे    -    पुणे    -    रेनकोट

अशोक अष्टणकर    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

सकाराम भोकनाळ    -    पुणे    -    रेनकोट

भास्कर येडे    -    वर्धा    -    रेनकोट

विठ्ठल फड    -    बीड    -    रेनकोट

विजय लिचडे    -    भंडारा    -    रेनकोट

अंकुश मिलमिले    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

सतीश कुट्टे    -    भंडारा    -    रेनकोट

संतोष पवार    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

शरद बगाते    -    पुणे    -    रेनकोट

रतिराम लेंडे    -    नागपूर    -    रेनकोट

मनोज हाटे    -    अमरावती    -    पंप

युवराज झोले    -    नागपूर    -    रेनकोट

सुनील पाचभाई    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

राजेश रेवतकर    -    नागपूर    -    रेनकोट

पांडुरंग गौरखेडे    -    नागपूर    -    रेनकोट

संजय बालापुरे    -    अकोला    -    सोन्याचा शिक्का

गजानन रिसोडकर    -    अकोला    -    रेनकोट

शिवाजी पवार    -    जालना    -    रेनकोट

मुरलीधर चांदूरकर    -    अकोला    -    रेनकोट

चंद्रशेखर कडू    -    अमरावती    -    रेनकोट

गणेश गव्हाड    -    औरंगाबाद    -    रेनकोट

मारुती निखडे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

अनिल श्रीरावे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

अशोक प्रभे    -    अमरावती    -    रेनकोट

चांगदेव शिवेकर    -    पुणे    -    रेनकोट

कृष्णा सोनवणे    -    नागपूर    -    रेनकोट

सोपीनाथ जगताप    -    अकोला    -    रेनकोट

किशोर भोंडे    -    अकोला    -    रेनकोट

अतुल दाभाडे    -    जळगाव    -    रेनकोट

राहुल डोहाळे    -    अकोला    -    रेनकोट

रावसाहेब सनप    -    बीड    -    रेनकोट

प्रभाकर सोमकुवार    -    नागपूर    -    पंप

अनिल शेळखे    -    बुलढाणा    -    रेनकोट

अजय सावसकडे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

श्रीकृष्ण चौधरी    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

कांतीलाल कोळेकर    -    बीड    -    रेनकोट

प्रकाश साबळे    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

सुनील कडू    -    अमरावती    -    रेनकोट

चंदन वाघमारे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

शिवाजी राऊत    -    बीड    -    रेनकोट

प्रतीक कांबळे    -    भंडारा    -    रेनकोट

डोमाजी हेपत    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

सोमनाथ बोऱ्हाडे    -    अहमदनगर    -    रेनकोट

राजेश अमृतकर    -    जळगाव    -    रेनकोट

विश्वास पाटील    -    जळगाव    -    रेनकोट

दशरथ राठोड    -    बीड    -    रेनकोट

चंद्रकांत तरपे    -    नांदेड    -    रेनकोट

झैदशेख ग्रुप    -    पुणे    -    रेनकोट

सतीश नेतनराव    -    अमरावती    -    मिक्सर

अर्जुन पाटील    -    जळगाव    -    रेनकोट

रणछोड सुसारा    -    जळगाव    -    रेनकोट

विश्वासराव कडू    -    अमरावती    -    रेनकोट

विश्वनाथ सोनाग्रे    -    अकोला    -    रेनकोट

गफार शेख    -    जळगाव    -    रेनकोट

विजय जोग्रणा    -    बुलढाणा    -    रेनकोट

गजानन सुलताने    -    अकोला    -    रेनकोट

तुषार वानखडे    -    अकोला    -    मिक्सर

संदिप कराडभाजणे    -    नागपूर    -    रेनकोट

संगिता कडू    -    अमरावती    -    रेनकोट

रमेश मोटे    -    बीड    -    रेनकोट

भैय्या मोरे    -    नाशिक    -    रेनकोट

युवराज कोहळे    -    बीड    -    रेनकोट

विनोद डहारकर    -    नागपूर    -    रेनकोट

सुरेश शिंदे    -    नाशिक    -    रेनकोट

गफारखान पठाण    -    परभणी    -    रेनकोट

सुनील कुदमेटे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

चंद्रास अगळे    -    अहमदनगर    -    रेनकोट

युवराज सातपुते    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

राजेश ढोले    -    वर्धा    -    रेनकोट

बालाजी कल्याणकर    -    नांदेड    -    रेनकोट

महेश वैरागडे    -    भंडारा    -    रेनकोट

बाबासाहेब मेहंदळे    -    परभणी    -    रेनकोट

अशोक देवळकर    -    नागपूर    -    रेनकोट

विनोद चव्हाण    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

मदन राठोड    -    जळगाव    -    रेनकोट

बाळासाहेब सोळंके    -    बीड    -    रेनकोट

अनिल देलदार    -    जळगाव    -    रेनकोट

भारत पवार    -    बुलढाणा    -    रेनकोट

माणिक शिंदे    -    परभणी    -    मिक्सर

बाबासाहेब म्हस्के    -    बीड    -    रेनकोट

बंडू गोरे    -    अमरावती    -    रेनकोट

मनोज.बावणे    -    नागपूर    -    रेनकोट

अविनाश जाधव    -    हिंगोली    -    रेनकोट

ज्ञानेश्वर जाधव    -    हिंगोली    -    रेनकोट

दादाजी चव्हाण    -    जळगाव    -    रेनकोट

माधवराव वैरागडे    -    भंडारा    -    रेनकोट

प्रल्हाद वारघणे    -    नागपूर    -    रेनकोट

शंकर कवडे    -    हिंगोली    -    रेनकोट

इंद्रजित लामसोंगे    -    नागपूर    -    मिक्सर

ईश्वर राठोड    -    वर्धा    -    रेनकोट

ज्ञानेश्वर घाटे    -    पुणे    -    रेनकोट

सदाशिव देशमुख    -    बीड    -    मिक्सर

बाळकृष्ण भोंडे    -    भंडारा    -    रेनकोट

दिलीप गावडे    -    पुणे    -    रेनकोट

Farmer Name    -    District    -    Gift

नामदेव पाटील    -    जळगाव    -    रेनकोट

पंडित पाटील    -    जळगाव    -    रेनकोट

उमाजी चौधरी    -    नागपूर    -    सोन्याचा शिक्का

प्रकाश पाटील    -    जळगाव    -    टी.व्ही

युवराज पाटील    -    सातारा    -    रेनकोट

रामदास खोमणे    -    औरंगाबाद    -    रेनकोट

सुरेश मेश्राम    -    वर्धा    -    रेनकोट

विनायक सालेकर    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

अरविंद राठोड    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

श्रीकांत कोरपे    -    अमरावती    -    रेनकोट

सुखदेव वासमिक    -    अमरावती    -    रेनकोट

तुळशीराम गुल्हाने    -    वर्धा    -    रेनकोट

मुरलीधर टिपले    -    वर्धा    -    पंप

योगेश जपुलकर    -    अमरावती    -    रेनकोट

नंदेश्वर धुर्वे    -    भंडारा    -    मोबाईल

भागवत गणवीर    -    नागपूर    -    मोबाईल

कृष्णा मुराडे    -    नागपूर    -    रेनकोट

अशोक वंजारी    -    नागपूर    -    रेनकोट

ज्ञानेश्वर पारसकर    -    वाशिम    -    मिक्सर

गजानन काळोडे    -    वर्धा    -    रेनकोट

बापुराव नलगे    -    अहमदनगर    -    रेनकोट

सागर देसले    -    धुळे    -    सोन्याचा शिक्का

काशिनाथ हेलवाडे    -    यवतमाळ    -    सोन्याचा शिक्का

जाकिर शेख    -    अमरावती    -    मोबाईल

गजानन डावे    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

सोमलिंग जोंडगे    -    सांगली    -    पंप

निर्मला कांबळे    -    नागपूर    -    रेनकोट

मारुती आसुतकर    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

भूषण पाटील    -    जळगाव    -    रेनकोट

मंगेश चापळे    -    नागपूर    -    रेनकोट

गोपाळ खोटारे    -    अकोला    -    मिक्सर

बाबाराव खोसे    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

अमित पिसे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

विनायक चेचरे    -    अमरावती    -    बाईक

मधुकर वडाई    -    नागपूर    -    रेनकोट

संतोष चव्हाण    -    यवतमाळ    -    टी.व्ही

राजू कुरेकर    -    चंद्रपूर    -    पंप

रामप्रसाद शेंडे    -    यवतमाळ    -    मोबाईल

शिवदास जाधव    -    यवतमाळ    -    पंप

आबाजी दुमणे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

महादेव शत्रकर    -    नागपूर    -    रेनकोट

सुधीर कंदाळकर    -    अमरावती    -    रेनकोट

अर्जुन मुसंदे    -    नांदेड    -    पंप

भरतराव घाडगे    -    परभणी    -    मिक्सर

अरुण पगृत    -    अकोला    -    रेनकोट

राजेंद्र वाडे    -    वर्धा    -    मोबाईल

बाप्पासाहेब पवार    -    अहमदनगर    -    रेनकोट

गंगाधर नागपुरे    -    अमरावती    -    रेनकोट

संजय वैद्य    -    नागपूर    -    रेनकोट

शंकर कुर्जेकर    -    नागपूर    -    रेनकोट

अरुण जाधव    -    जालना    -    रेनकोट

नाथूजी जांभुळे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

प्रवीण एटणकर    -    नागपूर    -    रेनकोट

सचिन भरडे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

विशाल केरवतकर    -    अमरावती    -    पंप

इंद्रजित नितनवार    -    अमरावती    -    सोन्याचा शिक्का

दिनकर टिमक    -    अहमदनगर    -    टी.व्ही

कलंदर शेख    -    परभणी    -    रेनकोट

लक्ष्मण कोल्हे    -    बीड    -    पंप

दिलीप येडे    -    वर्धा    -    रेनकोट

गजानन शेळके    -    अकोला    -    रेनकोट

पद्माकर ढगे    -    वर्धा    -    मोबाईल

दिलीप वैरागडे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

विनोद मालेकर    -    बुलढाणा    -    रेनकोट

देवेंद्र धोटे    -    वर्धा    -    रेनकोट

शरद चराडे    -    चंद्रपूर    -    मिक्सर

प्रवीण बच्छाव    -    जळगाव    -    मिक्सर

संतोष सांगळे    -    अकोला    -    रेनकोट

ज्ञानोबा जोंधळे    -    नांदेड    -    रेनकोट

गजानन बरडे    -    नागपूर    -    पंप

वंदना राठोड    -    वर्धा    -    रेनकोट

मधुकर दरेकर    -    जालना    -    रेनकोट

भारत चावरे    -    अमरावती    -    रेनकोट

शेषराव बँड    -    अकोला    -    रेनकोट

भगवान चौधरी    -    जळगाव    -    रेनकोट

प्रभाकर उतणे    -    चंद्रपूर    -    मोबाईल

अजय अकुलवार    -    नागपूर    -    रेनकोट

गजानन येरुकर    -    जळगाव    -    रेनकोट

बाबासाहेब राठोड    -    बीड    -    रेनकोट

विशाल गावडे    -    पुणे    -    रेनकोट

संदिप लवळे    -    अमरावती    -    रेनकोट

निकिता गावडे    -    पुणे    -    रेनकोट

अशोक अष्टणकर    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

सकाराम भोकनाळ    -    पुणे    -    रेनकोट

भास्कर येडे    -    वर्धा    -    रेनकोट

विठ्ठल फड    -    बीड    -    रेनकोट

विजय लिचडे    -    भंडारा    -    रेनकोट

अंकुश मिलमिले    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

सतीश कुट्टे    -    भंडारा    -    रेनकोट

संतोष पवार    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

शरद बगाते    -    पुणे    -    रेनकोट

रतिराम लेंडे    -    नागपूर    -    रेनकोट

मनोज हाटे    -    अमरावती    -    पंप

युवराज झोले    -    नागपूर    -    रेनकोट

सुनील पाचभाई    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

राजेश रेवतकर    -    नागपूर    -    रेनकोट

पांडुरंग गौरखेडे    -    नागपूर    -    रेनकोट

संजय बालापुरे    -    अकोला    -    सोन्याचा शिक्का

गजानन रिसोडकर    -    अकोला    -    रेनकोट

शिवाजी पवार    -    जालना    -    रेनकोट

मुरलीधर चांदूरकर    -    अकोला    -    रेनकोट

चंद्रशेखर कडू    -    अमरावती    -    रेनकोट

गणेश गव्हाड    -    औरंगाबाद    -    रेनकोट

मारुती निखडे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

अनिल श्रीरावे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

अशोक प्रभे    -    अमरावती    -    रेनकोट

चांगदेव शिवेकर    -    पुणे    -    रेनकोट

कृष्णा सोनवणे    -    नागपूर    -    रेनकोट

सोपीनाथ जगताप    -    अकोला    -    रेनकोट

किशोर भोंडे    -    अकोला    -    रेनकोट

अतुल दाभाडे    -    जळगाव    -    रेनकोट

राहुल डोहाळे    -    अकोला    -    रेनकोट

रावसाहेब सनप    -    बीड    -    रेनकोट

प्रभाकर सोमकुवार    -    नागपूर    -    पंप

अनिल शेळखे    -    बुलढाणा    -    रेनकोट

अजय सावसकडे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

श्रीकृष्ण चौधरी    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

कांतीलाल कोळेकर    -    बीड    -    रेनकोट

प्रकाश साबळे    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

सुनील कडू    -    अमरावती    -    रेनकोट

चंदन वाघमारे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

शिवाजी राऊत    -    बीड    -    रेनकोट

प्रतीक कांबळे    -    भंडारा    -    रेनकोट

डोमाजी हेपत    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

सोमनाथ बोऱ्हाडे    -    अहमदनगर    -    रेनकोट

राजेश अमृतकर    -    जळगाव    -    रेनकोट

विश्वास पाटील    -    जळगाव    -    रेनकोट

दशरथ राठोड    -    बीड    -    रेनकोट

चंद्रकांत तरपे    -    नांदेड    -    रेनकोट

झैदशेख ग्रुप    -    पुणे    -    रेनकोट

सतीश नेतनराव    -    अमरावती    -    मिक्सर

अर्जुन पाटील    -    जळगाव    -    रेनकोट

रणछोड सुसारा    -    जळगाव    -    रेनकोट

विश्वासराव कडू    -    अमरावती    -    रेनकोट

विश्वनाथ सोनाग्रे    -    अकोला    -    रेनकोट

गफार शेख    -    जळगाव    -    रेनकोट

विजय जोग्रणा    -    बुलढाणा    -    रेनकोट

गजानन सुलताने    -    अकोला    -    रेनकोट

तुषार वानखडे    -    अकोला    -    मिक्सर

संदिप कराडभाजणे    -    नागपूर    -    रेनकोट

संगिता कडू    -    अमरावती    -    रेनकोट

रमेश मोटे    -    बीड    -    रेनकोट

भैय्या मोरे    -    नाशिक    -    रेनकोट

युवराज कोहळे    -    बीड    -    रेनकोट

विनोद डहारकर    -    नागपूर    -    रेनकोट

सुरेश शिंदे    -    नाशिक    -    रेनकोट

गफारखान पठाण    -    परभणी    -    रेनकोट

सुनील कुदमेटे    -    चंद्रपूर    -    रेनकोट

चंद्रास अगळे    -    अहमदनगर    -    रेनकोट

युवराज सातपुते    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

राजेश ढोले    -    वर्धा    -    रेनकोट

बालाजी कल्याणकर    -    नांदेड    -    रेनकोट

महेश वैरागडे    -    भंडारा    -    रेनकोट

बाबासाहेब मेहंदळे    -    परभणी    -    रेनकोट

अशोक देवळकर    -    नागपूर    -    रेनकोट

विनोद चव्हाण    -    यवतमाळ    -    रेनकोट

मदन राठोड    -    जळगाव    -    रेनकोट

बाळासाहेब सोळंके    -    बीड    -    रेनकोट

अनिल देलदार    -    जळगाव    -    रेनकोट

भारत पवार    -    बुलढाणा    -    रेनकोट

माणिक शिंदे    -    परभणी    -    मिक्सर

बाबासाहेब म्हस्के    -    बीड    -    रेनकोट

बंडू गोरे    -    अमरावती    -    रेनकोट

मनोज.बावणे    -    नागपूर    -    रेनकोट

अविनाश जाधव    -    हिंगोली    -    रेनकोट

ज्ञानेश्वर जाधव    -    हिंगोली    -    रेनकोट

दादाजी चव्हाण    -    जळगाव    -    रेनकोट

माधवराव वैरागडे    -    भंडारा    -    रेनकोट

प्रल्हाद वारघणे    -    नागपूर    -    रेनकोट

शंकर कवडे    -    हिंगोली    -    रेनकोट

इंद्रजित लामसोंगे    -    नागपूर    -    मिक्सर

ईश्वर राठोड    -    वर्धा    -    रेनकोट

ज्ञानेश्वर घाटे    -    पुणे    -    रेनकोट

सदाशिव देशमुख    -    बीड    -    मिक्सर

बाळकृष्ण भोंडे    -    भंडारा    -    रेनकोट

दिलीप गावडे    -    पुणे    -    रेनकोट